Adatkezelési tájékoztató

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: Zuglói Polgárőrség

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A szolgáltatásaink magas színvonalú működésének biztosítása, a zpo.hu honlapon önkéntesek regisztrációja, minél szélesebb tájékoztatás nyújtása az önkéntes és egyéb szolgáltatásaink működéséről.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az érintettek (önkéntes segítőnek regisztráló személyek) a regisztráció során kifejezetten, az erre vonatkozó elektronikus jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával nyilatkoznak, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerték (checkbox), elfogadják, és hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban írt módon kezelje.

ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE:

Az önkormányzat honlapján (zuglo.hu) weboldalon „önkéntes regisztráció” menüpont alatt elektronikus úton önkéntes segítőnek regisztráló érintettek.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

Az önkéntes segítőnek regisztráló érintettek az adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg önkéntes alapon:

 1. Az önkéntes segítőnek regisztráló neve (az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, azonosítás)
 2. Az önkéntes segítőnek regisztráló e-mail címe (az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, önéntes tevékenység szervezése) Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
 3. Az üzenet tárgya, tartalma: a beküldő által lényegesnek tartott információ.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Az érintett által az Adatkezelő üzenetküldő felületén (zuglo.hu) küldött üzenetek esetén, a Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, nem kéri a Személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását be nem fejezi. Lezárt ügyek esetében az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, a jogos érdekének fennállásáig.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA:

Elektronikus adatfeldolgozás, név, e-mail cím, önkéntes munka szervezése érdekében a jelentkezési lapon megadott adatok adatbázisban rögzítése Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, a következő jogosultságok illetik:

 • tájékoztatáshoz való jog.
 • helyesbítéshez való jog;
 • elfeledtetéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog.

Amennyiben Ön, mint a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: http://naih-hu