Adatkezelési tájékoztató önkéntes segítő

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Zuglói Polgárőrség (elérhetőség: info@zugloipolgarorseg.hu, 06 30 621 3333)

  1. Önkéntes segítők regisztrációja

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A zpo.hu honlapon önkéntesek regisztrációja, az önkéntesekkel való kapcsolattartás, és tájékoztatás nyújtása az önkénteseknek.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az érintettek (önkéntes segítőnek regisztráló személyek) a regisztráció során kifejezetten, az erre vonatkozó elektronikus jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával nyilatkoznak, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerték (checkbox), elfogadják, és hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban írt módon kezelje

ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE: Az önkormányzat honlapján (zuglo.hu) weboldalon „önkéntes regisztráció” menüpont alatt elektronikus úton önkéntes segítőnek regisztráló érintettek.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: név (azonosítás), email cím, telefonszám (kapcsolatfelvétel)

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve az adatkezelési cél megvalósulásáig attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA: Az adatokat Adatkezelő elektronikusan kezeli, a jelentkezési lapon megadott adatokat elektronikus adatbázisában rögzíti.

  • Önkéntes segítői feladatok ellátásához szükséges adatkezelés

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az önkéntes segítők számára önkéntes segítői igazolvány kiállítása. Az önkéntes segítők általi adatkezelés esetén a nyilatkozatok dokumentálása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Az önkéntes segítők általi személyes adatkezelés esetén az önkéntes segítő nyilatkozatot tesz a titoktartási és adatkezelési szabályokkal kapcsolatban. A nyilatkozatban foglalt adatokat (név és lakcím) Adatkezelő 5 (öt) évig megőrzi az esetleges panaszok, incidensek kivizsgálása céljából. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, mely szerint a személyes adatok kezelése során az adatbiztonság biztosítva legyen.

Adatkezelő az önkéntes segítők számára önkéntes segítői igazolványt készít annak érdekében, hogy az önkéntes segítő feladatai ellátása során magát igazolni tudja. Az igazolványon az önkéntes segítő fényképe is szerepel. A fényképes igazolványt – annak elkészülte után – Adatkezelő átadja az önkéntes részére, a fényképet továbbiakban nem kezeli.

ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE: Az önkéntes segítői feladatok ellátását megkezdő, abban résztvevő személyek.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: név és lakcím (azonosítás, nyilatkozatok dokumentálása) fénykép (önkéntes segítői igazolvány kiállítása)

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az adatkezelési nyilatkozatokat Adatkezelő 5 (öt) évig megőrzi. A fényképet – az igazolvány átadását követően – Adatkezelő nem kezeli.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA: Az adatokat Adatkezelő papír alapon kezeli.

AZ ÖN JOGAI:

Az Ön jogait a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak:

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Hozzájárulással kezelt adatok tekintetében Ön hozzájárulását bármikor, akár indokolás nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott elérhetőségeken. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein.

Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót vagy vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein.